KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA BEYANI

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirme metni ile ; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi doğru şekilde bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi ile paylaşmış olduğunuz kimlik verisi, iletişim verisi, meslek verisi, aile ve yakını verisi, finansal veri, eğitim verisi, görsel ve işitsel veri, çalışma verisi, izin verisi, çalışan performans ve kariyer gelişim verisi ve özel nitelikli kişisel veriler (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere daha önce işlenen/saklanan ve aydınlatma beyanımızın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verileriniz;

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında işveren yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla,

 2. Şirketimiz ve Üsküdar Belediyesi arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun sağlanması, çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması amacıyla,

 3. Şirketimiz tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicelere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,

 4. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

 5. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,

 6. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,

 7. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 8. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

 9. Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

 10. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

 11. Şikâyet, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için iligili birimimizde kayıt altında tutulması amacıyla,

 12. Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla,

 13. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,

 14. Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,

 15. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin, memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması amacıyla,

 16. İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, PDKS ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,

 17. Çalışanların ve Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'nin yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin korunması,

Amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kullanılmaktadır. İşlenen kişisel verilerinize ve işlenme amaçlarına ilişkin güncel ve detaylı bilgiye şirketimizin portalından ulaşmanız mümkündür.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (kısaca “KVKK”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen gerekçelerle; aşağıdaki kayıtlara uygun olarak işlenebilecektir.

KVKK uyarınca, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, ziyaretçi ve paydaşlarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda sözü edilen kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında şirket adı tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

 1. Kamusal hizmetlerimizin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza ya da Üsküdar Belediyesine,

 2. İlgili mevzuat hükümlerine göre kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,

 3. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

 4. Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlevselliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması amacıyla kurumsal olarak bağlı olduğumuz Üsküdar Belediyesi ile tedarikçi ve çözüm ortaklarımıza,

 5. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve iş ortaklarımıza,

 6. Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza,

 7. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,

 8. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkelere, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, Üsküdar Belediyesi ve Şirketlerinden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak PENTAŞ ’a iletebilirsiniz:

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu

Bilgisi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat

gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 9 D: 2-3-4

Üsküdar - İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 9 D: 2-3-4

Üsküdar - İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

uskudarkent@hs02.kep.tr

E-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir. Başvuru gönderiminde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İletilen talep doğrultusunda, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

*İşbu Aydınlatma Metni 01/01/2020 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

ÜSPER, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.
uskudarkentas.com.tr
Üsküdar Belediyesi
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan